Sûnt 2002

beantsjedoarp

Laatste update: 28-11-2016

Stichting Histoarysk Koudum

Oer Koudum en de Koudumers fan doe...


Wapen van Friesland

Dit album

over het album

reageren

reacties/oproepjes

Koudum van nu

Koudum.nl

Havenkwartier

duurzaamKoudum.nl

Dorpsbelangen

Bulte Nijs

dorpsagenda

De Kerk

de Kerk van Koudum

Gereformeerde kerk

Doopsgezinde kerk

diaconiegebouw

predikantenlijst

predikantenportretten

Koudumers

Koudumers-1

Koudumers-2

portrettengalerij

echtparen

familie-albums

trouwen & jubilea

werkers van toen

reisjes

Muziek, zang & film

Nij Libben

zangkoren

Vox Humana

Pro Rive

fluitklub Juliana

geluidsfragmenten

filmfragmenten

Sport

Oeverzwaluwen voetbal

Damclub T.O.G.

watersport

IJsclub Knobbe

overige sporten

Bedrijven

bedrijvenpagina

LAHANITO

advertenties

Zuivelfabriek-1

Zuivelfabriek-2

Zuivelfabriek-3

K.E.B.

Philips Koudum

De Klomp

Opnij útein

Horeca

Wapen van Friesland-1

Wapen van Friesland-2

café Spoorzicht-1

café Spoorzicht-2

Spoorzicht in 1974

herberg Galamadammen

badpavijoen De Morra

de Pauw

Diversen

1940-1945

winterse plaatjes

feestpagina

De Klink

Claerbergen

klokluider Douwe

gedicht Gerrit Krol

lied Izaak Kuipers

Galamadammen

Zuidwesthoek

Uitgelicht

zandafgraving

motorfiets

begrafenis

efkes piipskoft

Gemeente

-grietmannen

raad/personeel

brandweer

gemeentehuis-1

gemeentehuis-2

C.H.U.


Spoorzicht

In beaken foar de skippen op see !
Koudum vanuit het noorden

Koudum vanuit het westen

Hetzelve van binnen

"Zoo komen wij in Koudum dat, door ik weet niet wie, het mooiste dorp van Friesland genoemd is en de man mag wel gelijk hebben. Nu bestaat er altijd alle mogelijke kans, dat een dorp gebouwd op een lange breede zandhoogte midden in de weiden wel mooi gevonden moet worden, vooral wanneer er een groot meer in het verschiet ligt. Op een paar plekken is het zand steil afgegraven, en daar hebben de oeverzwaluwen hun nest gebouwd. Trouwens in de tuinen van het eigenlijke dorp zingen allerlei vogels, want het is daar net een stuk bosch".
(Jac. P. Tijsse, Friesland, Zaandam 1918, p 70.)

Door Pieter Idserts Portier
Gezicht op Koudum 1771


Op 30-09-16 is het nieuwe 
Album van Koudum
officieel gelanceerd.
In de eerste week van 2017
zal het
Nostalgisch Album van Koudum
ophouden te bestaan en misschien 
wel even eerder...
Alle info en foto's zitten in het
nieuwe album, behalve het
deel over de omliggende plaatsen.


Ga hier naar het nieuwe album


internet Nostalgisch album van Koudum


Jacob Benckes


 Koudum rond 1718

Klik op het plaatje
Gezicht op Koudum

 Like dit album op Facebook 


Galamadammen

School

schoolfoto's

 Eben Haëzer-1 

Eben Haëzer-2

Openbare school

Mulo/Mavo

Huishoudschool

CLTS

It Beukerhôf

scholen van toen-1

scholen van toen-2

Dorpsgezichten

straten & buurtjes

huizen

dorpsfoto's-1

dorpsfoto's-2

dorpsfoto's-3

dorpsfoto's-4

dorpsfoto's-5

Koudum van boven

Achter de Tuinen

film-beeldjes

Bijzondere gebouwen

Galama State

commandeurshuis

lytshûs

gemeentehuizen

Klein Beukenswijk

Grovestins-State

Huize De Kamp

molens

It Earmhús

de waag

station

Zeevaart

zeevarenden

Coudumers bij de VOC

Sont-schippers

Jacob Benckes

portret Jacob Benckes

Murk Lelsz

Beurt- & binnenvaart

Symkeyk

ramp Willem III

Visser & De Boer

Jacob Wytzes de Jong

schepen door W.J. Dijk

meer schippers

Tuinbouw

proeftuin

Vendu Tivoli-1

Vendu Tivoli-2

tuinderij & veiling

Welgelegen

túnkers

Koudumer beantsjes

Informatief

archief Bulte Nijs

boeken/downloads

gelezen in de LC

herinneringen

slag bij Galamadammen

Slaperdijk

 Koudum 1788

familienamen 1812

telefoonboek

doarpsliet

Koudumer taal

genealogie

Schilderijen e.d.

Jentsje Fekkes

Willem Jans Dijk

Chris van Kammen

Sjoerd Kuperus

Douwe van Noggeren

Klaas Overzee

Piet Schoen

Jelle de Vries

Pieter de Vries

Ids Wiersma


de Easte

Nieuwsmail van het Nostalgisch album van Koudum
Als er weer iets nieuws in het album is gezet wordt  dit vermeld in de nieuwsmail die regelmatig rondgestuurd wordt aan de mensen die op de verzendlijst staan. Op deze manier kunt u altijd op de hoogte zijn van nieuwe plaatjes die in het album zijn gezet. Degenen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, kunnen hier een mailtje sturen, waardoor ze op de verzendlijst komen.
Heb je ook iets leuks voor dit album?
U kunt foto's of andere gescande zaken insturen die iets vertellen over de geschiedenis van Koudum. Dit kunt u doen via e-mail. We ontvangen de foto's het liefst als jpg-bestand en met de hoogste resolutie omdat het bestand ook ter beschikking komt van het archief van de Wurkgroep Histoarysk Koudum. Het moet iets zijn wat bij veel (oud)Koudumers herinneringen oproept. Het mooist zijn de foto's door particulieren gemaakt en dus voor het eerst aan een groot publiek kunnen worden getoond. De maker van dit album  bepaalt wat geschikt is voor publikatie. Geef zo goed mogelijk aan wat het plaatje of de informatie voorstelt. Dit wordt in het album erbij vermeld, alsmede de naam van de inzender.  Op deze manier kan hopelijk een scala aan plaatjes worden getoond. Ook kunt u aanvullingen op de tekst insturen via e-mail. Klik
hier om een e-mail te sturen.

Stichting Histoarysk Koudum
Om it Koudums ferline te bewarjen

top

 

top